Aktuālas izmaiņas uztura bagātinātāju reģistrācijas procesā

No 2019. gada 2. janvāra tiek mainīta kārtība, kādā tiek pieprasīti Zāļu valsts aģentūras (ZVA) atzinumi par uztura bagātinātāja atbilstību Farmācijas likuma 1. panta 17. punktā noteiktajai zāļu definīcijai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumu Nr.685 “Prasības uztura bagātinātājiem” (Noteikumi Nr.685) 11. punktam uztura bagātinātāju reģistrācijas procesā PVD ir tiesīgs pieprasīt ZVA atzinumu:

1. ja paziņojumā norādītā informācija liecina, ka uztura bagātinātājs ir zāles;

2. ja PVD konstatē, ka paziņotais vai reģistrā iekļautais uztura bagātinātājs citā Eiropas Savienības dalībvalstī tiek izplatīts kā zāles;

3. ņemot vērā no citām Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām institūcijām saņemto informāciju.

ZVA atzinums satur informāciju, kas nav uzskatāma par citas institūcijas rīcībā esošu informāciju, kuru PVD ir pienākums kā valsts pārvaldei, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta astotajai daļai iegūt pašai, nevis pieprasīt no privātpersonas.

Turpmāk gadījumos, kuri norādīti Noteikumu Nr. 685 11. punktā, PVD starplēmuma “Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarinājumu” veidā informēs privātpersonu par nepieciešamību iesniegt administratīvajā lietā ZVA sagatavotu atzinumu par uztura bagātinātāja atbilstību Farmācijas likuma 1. panta 17. punktā noteiktajai zāļu definīcijai.

Plašāka informācija par ZVA sniegtajiem pakalpojumiem ir pieejama ZVA tīmekļa vietnē (klientu apkalpošana tālrunis:+371 67078450).

Avots: www.zm.gov.lv